Naša škola

 
 
 
 
 
                          História školy 
 
Sme MŠ sídliaca na Luníku IX v Košiciach. Ako zariadenie, ktoré navštevujú výlučne rómske deti, sme v prevádzke od januára 1997, kedy sme mali v dvoch dopoludňajších triedach 30 žiakov. V súčasnosti máme 8 tried s celodennou prevádzkou, v ktorých je spolu 111 detí.
 
Zriaďovateľ MŠ je mesto Košice.
 

 Materská škola je s celodennou výchovou a vzdelaním, poskytuje predprimárne vzdelanie podľa potrieb zákonných zástupcov odsúhlasené Radou rodičov. Poskytuje aj predprimárne vzdelávanie deťom dopoludnia alebo popoludní a po dohode so zákonným zástupcom len v určených dňoch v týždni. V zmysle zákona č.245/2008 o výchove a vzdelaní podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a  vekovými osobitosťami detí.

Materská škola je pre vekovú kategóriu od  3 do 7 rokov.

 

Materská škola sa nachádza v účelovej budove a  pozostáva z troch pavilónov spojených spojovacou chodbou. Triedy, spálne  a  priestory pre šatne, hygienické zariadenia, sklady, jedálne, kuchyňa, práčovňa sú umiestnené na prízemí a poschodí.

 

V  I. pavilóne sa nachádzajú  tri triedy  (kapacita 16,11,13), riaditeľňa a kancelária hospodárky na poschodí.

V  II. pavilóne sú dve triedy (kapacita 16,16), knižnica na poschodí.

V  III. pavilóne sa  na poschodí nachádzajú tri triedy (kapacita 13,13,13). 

V časti prízemia III. pavilónu sa nachádza školská kuchyňa, kancelária vedúcej ŠJ, šatňa pre kuchárky, sklady potravín, práčovňa.

Stravovanie detí  zabezpečuje kuchyňa, ktorá sa nachádza v materskej škole.

 

 

 
 
 
 
TOPlist